Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

07.30 - 18.00 uur
07.30 - 18.00 uur
07.30 - 18.00 uur
07.30 - 18.00 uur
07.30 - 18.00 uur


Haal –en brengtijden  
Brengen van de kinderen 07.30 - 09.00 uur
Halen van de kinderen 16.30 - 18.00 uur


Kinderdagverblijf Varkentje Lief is 51 weken per jaar geopend. De week tussen kerst en nieuwjaar zijn wij gesloten. Deze week wordt uiteraard niet in rekening gebracht.

Daarnaast zijn wij gesloten op de overige nationale feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Nationale Bevrijdingsdag in 2016 (omdat deze samen valt met Hemelvaartsdag) en in 2020, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag ). Deze dagen worden wel doorberekend.

Enkel indien mogelijk kunnen gemiste dagen geruild worden conform de voorwaarden opgenomen in het ruilreglement van Kinderdagverblijf Varkentje Lief. Hierbij benadrukken we dat het ruilen geen recht is maar een extra service. 

Waarom worden de uren van feestdagen doorberekend?

  • De belangrijkste kosten voor de kinderopvang lopen tijdens de feestdagen door; De personeelskosten vormen daarbij een groot deel van deze kosten. Kinderdagverblijf Varkentje Lief houdt zich aan de CAO kinderopvang. Op deze dagen zijn wij gesloten, echter onze medewerkers hebben wel recht op doorbetaling van salaris over de feestdagen. Onze huurcontracten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen.
  • Stel dat Kinderdagverblijf Varkentje Lief de uren van feestdagen uit de berekening haalt; Dan zullen de uurtarieven stijgen. Dit heeft als gevolg dat het uurtarief boven het, door de overheid vastgestelde maximum te vergoeden uurtarief, uitkomt waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt. Dit betekent dat ouders/verzorgers hogere eigen kosten hebben. Dit is de reden waarom wij feestdagen hebben meegenomen in onze urenberekening ondanks dat het kinderdagverblijf op deze dagen gesloten is.

Minister Asscher heeft zich uitgesproken over het vraagstuk of feestdagen meegerekend zouden moeten worden of niet. In een brief van 25 februari 2013 schrijft hij dat het kabinet geen meerwaarde ziet in het verbieden van deze uren (om dezelfde reden als hierboven genoemd), maar wel graag wil dat de kinderopvangorganisaties dit helder communiceren naar de ouders, zodat ze dit begrijpen. 

Veiligheid en gezondheid

Bij het ontwikkelen van de werkwijze en de inrichting van Kinderdagverblijf Varkentje Lief is uitgebreid aandacht besteed aan een gezonde en veilige leefomgeving. Hierbij hebben wij de richtlijnen van de GGD en de Wet Kinderopvang gehanteerd. Wij werken met een beleidsplan veiligheid -en gezondheid. De GGD voert jaarlijks een inspectiebezoek uit waarbij gekeken wordt of het kinderdagverblijf aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoet. De brandweer voert regelmatig een inspectiebezoek uit waarbij het bevorderen en het handhaven van brandveilig gebruik het doel is. Op iedere locatie is dagelijks een BHV-er aanwezig. Alle BHV-ers volgen jaarlijks een scholing om hun vaardigheden te onderhouden en daarnaast verder uit te breiden.

Pedagogisch beleid

Bij Kinderdagverblijf Varkentje Lief werken we vanuit respect voor elkaar. Iedereen mag zichzelf zijn. Verschillen worden vanuit een positieve kijk benaderd. Ieder kind is uniek. We kijken hoe we kunnen voorzien in de behoeften van het kind.

Samen spelen leert kinderen veel over de ander maar ook over zichzelf. Elkaar begrijpen met gebaren en woorden, het uiten van emoties, doelgericht handelen en conflicten oplossen zijn vaardigheden welke in het spel dagelijks geoefend worden. Het leren van sociale vaardigheden neemt een belangrijke rol in binnen het groepsproces.

Voor jonge kinderen is het ontdekken van het eigen lichaam en mogelijkheden een waar avontuur. Ze krijgen steeds meer controle over hun bewegingen. Wij bieden de kinderen veel bewegingsvrijheid. Activiteiten en spelmaterialen worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen vinden wij belangrijk. Wanneer kinderen op zichzelf en op de ander durven vertrouwen zullen zij eerder nieuwe uitdagingen aangaan. Ook geeft (zelf)vertrouwen een aangenaam gevoel. Het bevordert het gevoel van eigenwaarde.

Het inspelen op het eigen initiatief van kinderen heeft een belangrijke functie. Kinderen ontdekken graag. Door goed te kijken naar kinderen wordt duidelijk waar hun interesse op dat moment naar uit gaat. Daardoor is het mogelijk hier adequaat op te reageren. Bovendien scheppen wij uitdagende situaties waarmee we optimale ontwikkelingskansen voor kinderen creëren en stimuleren.

Door duidelijke grenzen aan te geven weten kinderen waar ze aan toe zijn. Deze grenzen geven hen de ruimte om zich zelfstandig te gedragen. Ook zorgen grenzen voor veiligheid. Uiteraard worden de grenzen verlegd als kinderen hieraan toe zijn. Zo ontstaat 'ruimte op maat'. Kinderen vinden het heerlijk om verantwoordelijkheden te krijgen. Zelf je jas aan kunnen trekken of kunnen opruimen waarmee je gespeeld hebt geeft al een bepaalde mate van zelfstandigheid aan. Het zelfvertrouwen wordt hierdoor gevoed. Het is belangrijk dat kinderen bij het ontwikkelen van zelfstandigheid op juiste wijze begeleid worden door de pedagogisch medewerksters.

Onze pedagogisch medewerksters zijn een voorbeeld voor de kinderen. Overdracht van waarden en normen speelt hierbij een belangrijke rol.

Ons volledig pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Oudercontact

Het team van Varkentje Lief hecht veel waarde aan een goed oudercontact. Vooral in het belang van het kind is afstemming belangrijk en prettig. Tijdens het brengen en halen van de kinderen is het mogelijk om informatie uit te wisselen. Ook is er voor ieder kind een contactschriftje, waarin wij dagelijks in een beknopt verslag laten weten hoe de dag is verlopen. Uiteraard is het ook mogelijk voor ouders om bijzonderheden op te schrijven.

In het contactschriftje van de jongere kinderen schrijven wij, naast andere bijzonderheden, in ieder geval hoe het kind geslapen heeft en hoeveel voeding het gehad heeft. Het is fijn als je het dagritme en voedingsschema van je kind hierin wilt vermelden. Bijzonderheden kunnen eveneens in het contactschriftje geschreven worden.

Op het bord in de gang is regelmatig allerlei informatie terug te vinden.

Twee keer per jaar is het mogelijk om op een rustig moment het welzijn van je kind met ons te bespreken. De momenten worden ruim van te voren aangekondigd. Intekenlijsten hangen op het bord in de gang. Naast deze vaste dagen is het ook mogelijk om een afspraak te maken wanneer hier op een ander moment behoefte aan is.

Als ouder kun je plaats nemen in de Oudercommissie. De algemene taak van de Oudercommissie is het behartigen van de belangen van Varkentje Lief vanuit het perspectief van de ouders, in samenwerking met de leiding. Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Jaarlijks wordt een thema-avond voor ouders georganiseerd. In overleg met de Oudercommissie kiezen wij een thema.

Het emailadres van de Oudercommissie is ocvarkentjelief@gmail.com 

Klachtenregeling

Hoewel wij ons best doen om alles goed te doen, weten wij ook dat we fouten kunnen maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan. Dat mag je uiteraard aan ons melden. Onze dienstverlening bestaat vooral uit het verzorgen en opvoeden van kinderen, elke klacht wordt serieus genomen. Dit is voor ons van groot belang want hierdoor kunnnen we niet alleen iets aan de klacht doen maar kunnen we ook bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Als je ontevreden bent over de dienstverlening van Varkentje Lief dan vinden wij het prettig als je de betreffende medewerkster of Marjolijn hierop aanspreekt. In de meeste gevallen zal het misverstand of de fout worden opgelost. Is dit echter niet de weg die je wilt bewandelen of lukt het niet om tot een oplossing te komen met de medewerksters of met Marjolijn, dan kun je een schriftelijke klacht indienen over de dienstverlening van kinderdagverblijf Varkentje Lief bij stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Kinderdagverblijf Varkentje LIef is aangesloten bij sKK (stichting Klachtencommissie Kinderopvang), Postbus 398, 3740 AJ Baarn. Kinderdagverblijf Varkentje Lief beschikt tevens over een klachtenreglement (deze volgens de regels van sKK) die voor ouders ter inzage ligt. Een exemplaar van het klachtenreglement is op te vragen bij de groepsleiding van Kinderdagverblijf Varkentje Lief. Ook kun je het klachtenreglement terugvinden in de klapper van de oudercommissie die op iedere locatie staat. In deze klapper kun je ook de jaarverslagen van sKK vinden. En natuurlijk is het mogelijk om contact op te nemen met een oudercommissielid of met de voorzitter van oudercommissie.

Vierogenprincipe

Onderdeel van de Wet Kinderopvang is het vierogenprincipe. Dit principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren. Om een juiste toepassing van het vierogenprincipe op alle dagen te garanderen, hebben wij de volgende maatregelen getroffen. Op één van de locaties is een camera geplaatst in de groepsruimte. Het gebruik van de beelden wordt gehanteerd volgens de wetgeving cameratoezicht. Daarnaast zijn bij Varkentje Lief bijna altijd twee of drie beroepskrachten tegelijk werkzaam. Op de dagen dat twee of drie pedagogisch medewerksters op een locatie werkzaam zijn, starten twee pedagogisch medewerksters samen de dag op en sluiten ook samen de dag af. Wij streven ernaar dat er meerdere dagen een stagiaire aanwezig is. Deze stagiaires zijn boventallig, zij zijn dus niet meegenomen in de berekening van de leidsterkindratio. De werktijden van de interieurverzorgster zijn aangepast om zo tegemoet te komen aan het vierogenprincipe. Een administratieve kracht is vier dagen per week werkzaam op één van de locaties. Een locatie is gehuisvest in een school en een locatie is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de dagopvang voor ouderen.

Privacy Statement kinderopvang

Dit is het privacy statement van Kinderdagverbijf Varkentje Lief, gevestigd te 6561 AH, Groesbeek aan de Molenweg 17A (hierna: Kinderdagverblijf Varkentje Lief)

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijv. via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kinderdagverblijf Varkentje Lief is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind en de noodpersoon. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegegevens en de persoongegevens van jouw kind en de noodpersoon op een behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
*Ouders: naam, adresgegevens, telefoon (vast, mobiel), email, BSN, bankrekeningnummer, jaaropgave kinderopvang, IP-adres van een websitebezoeker
*Kind: naam, adresgegevens, BSN, geboortedatum
*Noodpersoon: naam, telefoonnummer, adres, relatie tot kind

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn. 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind en de noodpersoon voor de volgende doelen:
*Jouw aanvraag of inschrijving voor opvang af te handelen
*Bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind
*Het BSN-nummer van de ouders en van het kind zal gebruikt worden om bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aan te vragen 
*Facturering van kinderopvang en afhandeling van een betaling
*Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
*Je te kunnen bellen of e-mailen ter uitvoering van onze dienstverlening
*Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
*Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
*Om onze verdere diensten aan je te verlenen
*Ter uitvoering van toetsing en inspectie: denk een een GGD-inspecteur, interne -en externe auditoren en accountant
Wij bewaren jouw persoonsgegvens en de persoonsgegevens van jouw kind en noodpersoon niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. 

Verstrekking aan derden
Wij kunnen jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind en noodpersoon delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind en de noodpersoon alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toetemming. 

Commerciele doeleinden
Jouw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciele doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Jouw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van jouw kind en de noodpersoon kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegeven worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou of jouw kind of de noodpersoon herleidbaar. 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 
Wij maken geen gebruik van cookies.

Inzien, corrigeren of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind en de noodpersoon in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind en de noodpersoon. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind en de noodpersoon of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind en de noodpersoon sturen naar varkentjelief@live.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het pasporrt), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via varkentjelief@live.nl